REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO NAJPROSCIEJMOWIAC.PL

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu edukacyjnego udostępnianego pod adresem internetowym https://najprosciejmowiac.pl (dalej jako: „Najprościej Mówiąc”, „Portal Internetowy” lub „Portal”).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) O NAS

 1. Właścicielem Portalu jest NAJPROŚCIEJ MÓWIĄC SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022350; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł; NIP: 7812047975; REGON: 524597311; adres e-mail: biuro@najprosciejmowiac.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 722 100 867 (koszt połączenia standardowy – jak za zwykłe połączenie telefoniczne wg. taryfy operatora).
 2. Usługodawca prowadzi Portal Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych bez wad. Poza Usługodawcą z Portalu mogą korzystać Użytkownicy, którzy mają m.in. możliwość przeglądania ogólnodostępnych treści zamieszczonych w Portalu a dodatkowo mają możliwość zapisu na Newsletter.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Portalu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Portalu Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Portalu Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Portalu Internetowego. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Portalu Internetowego Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy). Obok Usługodawcy w Portalu Internetowym występują również Użytkownicy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Portalu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych za jego pomocą Usług Elektronicznych. Użytkownicy, którzy przetwarzają dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Portalu są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Portalu i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Portalu i jego Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2) NOTA PRAWNA

Usługodawca wskazuje, że treści dostępne w ramach Portalu stanowią jedynie pomocniczą opinię Usługodawcy lub innych osób będących ich autorami. Treści te mają jedynie charakter informacyjny i edukacyjny oraz odnoszą się jedynie do konkretnego przypadku wskazanego w Portalu.

3) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  a) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  b) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  c) NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna dostępna w Portalu, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowych wpisach na Blogu, ofercie oraz o nowościach i aktualnościach dotyczących Usługodawcy, jego partnerów i Portalu Internetowego oraz tematyki z nim związanej.
  d) PORTAL INTERNETOWY, PORTAL, PORTAL NAJPROŚCIEJ MÓWIĄC – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://najprosciejmowiac.pl oraz jego subdomenami.
  e) PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  f) SPRZEDAWCA – Usługodawca.
  g) REGULAMIN PORTALU – regulamin korzystania z Portalu Internetowego dostępny na stronach Portalu Internetowego Najprościej Mówiąc pod tym adresem.
  h) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
  i) UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych.
  j) USŁUGODAWCA – NAJPROŚCIEJ MÓWIĄC SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022350; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł; NIP: 7812047975; REGON: 524597311; adres e-mail: biuro@najprosiciejmowiac.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 722 100 867 (koszt połączenia standardowy – jak za zwykłe połączenie telefoniczne wg. taryfy operatora).
  k) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO

 1. Korzystać z Portalu na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari lub Opera (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) minimalna rozdzielczość ekranu komputera 1280×1024 px, a w przypadku urządzeń mobilnych 360×640 px.
 5. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady korzystania z Portalu. Usługodawca wskazuje, że jest stroną Umowy o świadczenie usług elektronicznych zawieranej z Użytkownikiem i to on jest odpowiedzialny wobec Użytkownika za prawidłowe funkcjonowanie Portalu i świadczonych przez niego Usług Elektronicznych.
 6. Usługodawca nie stosuje plasowania produktów.
 7. Usługodawca i Użytkownicy podczas korzystania z Portalu mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Użytkownicy dostarczają na potrzeby korzystania z Portalu lub Produktów dostępnych w Portalu lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z Portalu:
  a) Użytkownik: dane ogólnodostępne w Portalu podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Usługodawcy zamieszczone przez niego w Portalu, w tym w opisie Produktu lub w Regulaminie Portalu i Regulaminie Produktu (np. nazwa firmy, lokalizacja, adres e-mail, numer telefonu, odnośniki do mediów społecznościowych) i inne potencjalne dane zawarte w tytułach i opisach dodawanych na stronach Portalu.
  b) Usługodawca Serwisu Internetowego: posiada dostęp do wszystkich danych udostępnianych i generowanych przez każdego Użytkownika korzystającego z Portalu, w tym również takich, do których dostęp posiadają zarejestrowani Użytkownicy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających.
 8. Usługodawca i Użytkownik są zobowiązani przetwarzać dane pozyskane za pośrednictwem Portalu lub w związku z korzystaniem z Produktu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, które otrzymują od innych osób za pomocą Portalu lub Produktu i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż wynikające z zakresu udzielonej im zgody albo dla potrzeb prawidłowej realizacji swoich zobowiązań względem pozostałych osób (np. w ramach korzystania z Produktu i komunikacji z innymi Użytkownikami), chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W razie zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca staje się niezależnym od Usługodawcy administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Sprzedaży.

5) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W PORTALU

 1. Użytkownik może korzystać w Portalu Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  a) Formularz kontaktowy
  b) Newsletter
 2. Korzystanie z Portalu i Usług Elektronicznych jest nieodpłatne. Szczegółowy opis funkcjonalny funkcjonalności, działania i elementów Portalu oraz Usług Elektronicznych dostępnych w Portalu wskazany jest w na stronach internetowych Portalu oraz niniejszym regulaminie.

6) FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Poprzez usługę Formularz Kontaktowy Użytkownik może nawiązać kontakt z Usługodawcą, zwłaszcza w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące działalności Usługodawcy, Portalu Internetowego i Usług Elektronicznych świadczonych za jego pośrednictwem.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Formularza Kontaktowego następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) po podaniu w zakładce Kontakt widocznej na stronie Portalu Internetowego: co najmniej imienia oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesłana odpowiedź; (2) kliknięciu pola “WYŚLIJ”.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik ma swobodną możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zakończenia korzystania z Formularza Zamówienia. Przed wykonaniem kroku drugiego wskazanego w ustępie poprzedzającym może uczynić to poprzez zamknięcie okna przeglądarki. Z kolei po wykonaniu kroku drugiego mowa w ustępie poprzedzającym może uczynić to poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności poczty elektronicznej na adres: biuro@najprosiciejmowiac.pl, lub też pisemnie na adres: ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań.

7) WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 1. Rozpoczęcie korzystania z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) kliknięciu przycisku “ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA” na stronie Portalu Internetowego (2) wprowadzeniu w formularzu zapisu: co najmniej imienia oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera; (3) kliknięciu pola akcji.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem linka umieszczonego w każdej wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera, formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: biuro@najprosiciejmowiac.pl, lub też pisemnie na adres: ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań.

8) KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość Usługodawcy z Użytkownikami jest poczta elektroniczna biuro@najprosiciejmowiac.pl; poczta tradycyjna (ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań); numer telefonu kontaktowego: +48 722 100 867 (koszt połączenia standardowy – jak za zwykłe połączenie telefoniczne wg. taryfy operatora) – za pośrednictwem których Użytkownik wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Portalu. Użytkownicy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby, w tym z wykorzystaniem strony w serwisie Facebook –
https://www.facebook.com/najprosiciejmowiac.

9) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PORTALU INTERNETOWEGO

 1. Reklamacje związane z działaniem Portalu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych, Użytkownik może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@najprosiciejmowiac.pl, lub pisemnie na adres: ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Usługodawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia składającego reklamację; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
 5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania

10) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 16.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@najprosiciejmowiac.pl, lub pisemnie na adres: ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań;
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 25 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (4) w której przedmiotem świadczenia są Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (7) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 6. Zawarte w niniejszym punkcie 16. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Użytkownika i/lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami.
 2. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

12) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Portalu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Portalu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Użytkowników o błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Portalu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika i/lub Klienta będącego konsumentem ani podmiotem, do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

13) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Portalu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona im przyznana obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Portal Internetowy i jego poszczególne elementy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa ich kopiować za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić ich kod źródłowy, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt 22. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Użytkownika niebędącego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Klienta lub Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Użytkownicy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Użytkownika/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownicy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i nie wypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 3. Zmiany Regulaminu:
  a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; oraz aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  b) Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 24 ust. 3 ppkt e. Regulaminu. Zainteresowany Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  c) Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
  d) W przypadku konsumentów, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
  i. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument oraz osoba fizyczna wskazana wyżej mają prawo odstąpić od umowy.
  ii. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych konsumenta oraz osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
  e) Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w niniejszym punkcie pkt. 24 ust. 3 Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:
  i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia,
  ii. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  f) W przypadkach, o których mowa pkt. 24 ust. 3 ppkt e. Regulaminu wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

16. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat:

NAJPROŚCIEJ MÓWIĄC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań
biuro@najprosiciejmowiac.pl,

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________